Stichting

Vrienden Schaapskudde Exloo

Opgericht

De Stichting is op 10 december 1997 opgericht met de volgende doelstelling.

Doelstelling

1. De Stichting heeft ten doel:

a. Het ondersteunen van schaapskooien, schaapskudden en bij behorende informatiecentrum, in het bijzonder de schaapskooi en schaapskudde te Exloo en  het daarbij behorende informatiecentrum, alles in de ruimste zin des woords.

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het verwerven van gelden het verlenen van adviezen.

Contactgegevens

Voorzitter                          Hugo Ouwendijk
Secretaris                          Ciska Grootjans
Penningmeester               Jakob Kerkhoff
Bestuurslid                        Wim Fransen

Contactgegevens

Bezoekadres: Hoofdstraat 57, 7875 AB, Exloo
Postadres: Zuiderhoofdstaat 23, 7875 BW, Exloo
Emailadres: info@schaapskuddeexloo.nl

Bank: NL 48 RABO 0348 0080 31
KvK nummer: 04055017

RSIN-nummer

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie- nummer 8071.22.385 (fiscaal nummer)

Hoofdlijnen beleidsplan 2022-2024

– Het begrazen en in stand houden van de heide op het Molenveld en omringende gebieden in Exloo.
– Het in-stand houden van de dagelijkse traditionele loop door het dorp van kooi naar heide.
– Het in stand houden van het Oer-ras Drentse Heideschaap.
– Het in stand houden van de uniek gelegen authentiek Drentse Kooi in het midden van het dorp Exloo.
– Beheer van het Schapen Informatie Centrum Exloo en het verzorgen van relevante informatie over schapen richting bezoekers.
– Het bieden van educatie, beleving en herbeleving aan scholen en interesse groepen.
– Het bevorderen van ambachtelijke toepassingen betreffend schaap en schaapproducten.
– Het houden van een lammetjesdag in maart.
– Het houden van een schaapscheerdersfeest op de zaterdag voor Pinksteren.
– Het aanbieden van lopen met de herder en kudde.

– Het beheer van het vermogen geschiedt op een wijze die geen risico met zich meebrengt voor de instandhouding van het     vermogen. Met name zal er niet worden belegd in aandelen en/of andere risicodragende beleggingen.
– De gelden worden op een controleerbare wijze besteed aan de instandhouding van de kudde, het investeren in   kapitaalgoederen zoals netten, rasters, wolf-werende maatregelen, landbouwgereedschappen en machines uitsluitend t.b.v. de kudde.
– Ook is groot onderhoud en kooirenovatie gepland om de authenticiteit en duurzaam gebruik te waarborgen. Naast subsidie gevers wordt dit gefinancierd d.m.v. inkomsten van de Stichting.

 

Activiteiten van de Stichting 2022

– Dagelijkse begrazing van de heide.
– Dagelijkse loop van de kooi naar de heide.
– Voorlichting in het Schapen Informatie Centrum.
– Werving van donateurs en adoptanten schapen en lammetjes.
– Lammetjesdag in mei als afsluiting van de lammertijd.
– Schaapscheerdersfeest op de zaterdag voor Pinksteren.
– Fokprogramma om het Drentse heideschaap ras veilig te stellen en te verbeteren.
– Kerst omgang door het dorp.
– Workshop voor sponsoren, partners en scholen op afspraak.
– “Dag op pad met de herder”.
– Informatieverstrekking/voorlichting via de website, Facebook en Instagram.

 

ANBI-gegevens

De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als ANBI Stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten, wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons volledig ten goede aan ons werk. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Als ANBI erkende stichting zijn we verplicht om openheid van zaken te geven. Op deze pagina vind je de informatie die voor de ANBI-status van belang is.

 
Balans 2021 en staat van baten en lasten

Voor de balans en de staat van baten en lasten, incuslief toelichting verwijzen wij naar: https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-vrienden-schaapskudde-exloo-ca/